TURISTÉ
HUMPOLEC

- spolek pro volný čas a turistiku
  Spolek      Plán činnosti     Kronika     Plán zájezdů     Fotogalerie     Kontakt     Odkazy  


STANOVY SPOLKU TURISTÉ HUMPOLEC
I.
Název a sídlo spolku

Název spolku: TURISTÉ HUMPOLEC - spolek pro volný čas a turistiku / dále jen Spolek / - je dobrovolný , nezávisle sdružující členy na základě společného zájmů ve smyslu § NOZ ve spojení § 214 a násl.

Sídlo spolku : Sluníčkova 865, 396 01 Humpolec

II.
Cíl činnosti

1. Cílem činnosti je využívání volného času členů a jejich rodinných příslušníků formou turistických akcí a pochodů v přírodě za účelem poznávání paměti- hodností a přírodních krás České republiky.
2. Spolek vykonává hlavní činnosti za dosažením svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v následném odstavci 5. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikání ani výdělečná činnost.
3. Hlavní činnost spolku je financována především z členských příspěvků dle čl. VI těchto stanov, grantů, a sponzorských darů a ze zisků z činnosti dle odstavce 5.. Je li výkonem činnosti dosaženo příjmu Spolku, Spolek tyto příjmy použije k pokrytí spolkové činnosti, či na úhradu své správy
4. Příjmy z  výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady Spolku.
5. Spolek provozuje a vykonává následující činnosti:
   a., organizuje a provádí turistické pochody pro členy i veřejnost
  b. organizuje a provádí zájezdy pro děti a mládež
  c., organizuje a provádí zájezdy pro členy Spolku i nečleny Spolku
  d,., organizuje společenská setkání členů i nečlenů

III..
Členství

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18-ti let, bez rozdílu so- ciálního postavení, národnostní, politické příslušnosti a náboženského vyz- nání, jestliže souhlasí se stanovami spolku a splňuje požadavky stanovené výborem Spolku.
2. O přijetí za člena Spolku, rozhoduje na základě písemné přihlášky, nebo ústní žádostí výbor Spolku.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena a je členem do 31.ledna následujícího roku. Pokud by do této doby není členství obnoveno, po tomto datu členství zaniká.
3.1. Členství zaniká:
  a) úmrtím člena,
  b) dobrovolným vystoupením člena a to oznámením výboru spolku   c) vyloučením člena členskou schůzí, pokud člen porušuje cíle Spolku, principy a poslání Spolku
  d) zánikem Spolku
  e) rozhodnutím o přeměně spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ

IV.
Práva a povinnosti členů

1. Člen má práva zejména:
  a) být pravidelně informován o dění Spolku
  b) podávat návrhy, připomínky , vznášet dotazy orgánům spolku
  c) obracet se na orgány s podněty a stížnostmi a žádat o vyjádření Spolku
  d) obdržet odpověď na své podání v přiměřené době
  e) podílet se na činnosti Spolku,
  f) volit orgány Spolku,
  g) být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku,

2. Každý člen Spolku má povinnost zejména:
  a., platit členské příspěvky, stanovené členskou schůzí
  b., chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o jeho dobrou pověst
  c. dodržovat stanovy Spolku, aktivně se podílet na plnění cílů Spolku
  d. svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku   e., členové Spolku neručí za dluhy Spolku

V.
Členské příspěvky

1. Výši členských příspěvků za individuální členství určí Členská schůze
2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí
3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Výbor / Předseda
4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti
5. rozhoduje Výbor/Předseda

VI.
Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
- jméno a příjmení
- bydliště
- datum narození
- č.tel.:, e-mail

2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Výbor Spolku. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství.
3. Výbor/Předseda je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu čle- nů každému členovi, který o výpis požádá.
4. Seznam členů je neveřejný

VII
Orgány Spolku

1. Organizační strukturu spolku tvoří:
a) členská schůze
b) výbor spolku a předseda Spolku
2. období volených orgánů jsou tři roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž klesl pod polovinu mohou kooptovat další členy do nejbližšího zasedaní členské schůze.
Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. IV, odstavec 3.1 Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena členskou schůzí.

VIII.
Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku
3. Členská schůze svolává výbor Spolku dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně.
4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána
Výborem/Předsedou mimořádná Členská schůze, nejpozději do čtyř týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá–li Výbor/Předseda zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sám. 5. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů spolku a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci spolku 6. Rozhoduje o povinnosti členského příspěvku, jeho výši i splatnosti
7. Schvaluje výsledky hospodaření Spolku
8. Právo zúčastnit se Členské schůze , právo hlasovat, volit a být volen
mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitosti Spolku. Požaduje–li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by mohlo způsobit újmu, nelze mu jej poskytnout. 9. Členové jsou pozváni na členskou výborovou schůzi „ Pozvánkou“ vylepenou
ve vývěsní skříňce 30 dnů před konáním schůze Spolku a pozvánkou na Webové stránce Spolku. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se jí zúčastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
10. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů. 11. Je–li některý člen Spolku zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc.
12. Jednání Členské schůze řídí předseda, kterého Členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsaženo v pozvánce.
13. Výbor/Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal., jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
14. Členská schůze zejména:
a ) určuje hlavní zaměření činnosti Spolku
b) rozhoduje o změně stanov
c) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Výborem/Předsedou
c) volí členy Výboru Spolku a členy kontrolní komise
d) rozhoduje o zrušení Spolku
15. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Při hlasování se dodržuje princip nadpoloviční většiny – usnesení je schváleno, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.

IX.
Výbor Spolku/Předseda

1. Výbor spolku je statutárním orgánem Spolku a má 13 členů.
2. Členové výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu
3. Členství ve výboru vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů.
4. Funkční období je tříleté.
5. Výbor/Předseda zodpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje Dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.
6. Navenek za Spolek jedná předseda společně s dalším členem Výboru
7. Výbor/Předseda vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi
8. Výbor/Předseda je povinen jednat s řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a lojalitou
9. Členy výboru mohou být pouze fyzické osoby, které mají morální předpoklad , že budou plnit řádně a odpovědně povinnosti člena výboru Spolku Členové výboru mohou být voleni i opakovaně .
10. Výbor je usnášení schopen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů
11. Do působnosti Výboru/Předsedy náleží:
a., svolávat členskou schůzi
b., přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci Spolku
c., dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku
d., Přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení
e., rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského přís- pěvku
f. schvalovat interní organizační normy Spolku
g. schvalovat mimořádné odměny za vedení účetnictví, vedení webových stránek , za vedení a organizaci jednodenních a vícedenních zájezdů
h., odměnit členy spolku při příležitosti 80.,85.,výročí narození věcným darem ve výši 1.000,-Kč,v dalších letech 86., a každý další rok přáním a pozorností do výše 200,-Kč,dále všem členům spolku bude při účasti na členské schůzi spolku uhrazena večeře ve výši 60,-Kč. Ti členové,kteří se schůze nezúčastní uhradí celou výši členského příspěvku stanoveného pro každý rok členskou schůzí.
12. Členství ve výboru zaniká:
a) skončením funkčního období,
b) smrtí člena,
c) vzdáním se funkce písemným oznámením výboru,
d) odvoláním členskou schůzí

X.
Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí výboru a zejména zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Předsedu volí a odvolává výbor spolku.
2. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru, vedení účetní evi- dence a plynulý chod spolku.
3. Předseda připravuje podklady pro jednání výboru spolku, svolává a řídí schůze Výboru

XI.
Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým 2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) členské příspěvky,
c) dotace z rozpočtu státu, krajů a obcí.
d) organizací turistických pochodů pro veřejnost
e) organizací zájezdů pro členy i nečleny Spolku
f) organizací společenských večerů pro členy i nečleny Spolku
3. Za hospodaření sdružení odpovídá Výbor/Předseda Spolku, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného člen- skou schůzí.
5. Veškeré prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především využity k financování hlavních činností Spolku, naplňu- jících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále je možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj činnosti Spolku. Prostředky nesmějí být používány k obohacování fyzických i právnických osob.

XII.
Zánik a likvidace Spolku

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě členské schůze, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor do 20 dní sestaví od svého jmenování do funkce soupis jmění majetku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům likvidačního Spolku.
3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze.
4. Nebude li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat návrh nový ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.
5. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání

XIII.
Závěrečné ustanovení

Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí dne 4.11.2019,potvrzeno zápisem dne 5.11.2019.
Znění těchto stanov je účinné od 5.11.2019

Znak Turisté Humpolec


e-mail-admin             administrace